Huurvoorwaarden

Verplichtingen Mobiliteit & Comfort

 • Mobiliteit & Comfort draagt er zorg voor dat het huurmiddel door gebruiker zo adequaat mogelijk kan worden gebruikt.
 • Reparaties en kosten van vervanging van onderdelen en of huurmiddel tijdens huurperiode komen voor rekening van Mobiliteit & Comfort, tenzij reparaties en vervanging van onderdelen noodzakelijk zijn geworden door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van huurder.

Verplichtingen huurder

 • Huurder verklaart het huurmiddel te hebben ontvangen onder de volgende voorwaarden:
 • Het huurmiddel is zowel visueel als technisch in goede staat.
 • Het huurmiddel mag uitsluitend door de huurder zelf gebruikt worden.
 • Er voldoende uitleg is gegeven aangaande het gebruik van het huurmiddel.
 • Aan het huurmiddel wordt door cliënt alle zorg besteed om deze in een goede staat te houden. Ook wat betreft verantwoordelijk rijgedrag.
 • Kosten die voortvloeien uit aantoonbaar oneigenlijk gebruik van het persoonlijk aan huurder verstrekte huurmiddel zullen op de huurder worden verhaald.
 • Er worden door huurder of derden geen verbeteringen, veranderingen of vernieuwingen aan het huurmiddel aangebracht. Indien dit wel gebeurt worden de financiële gevolgen verhaald bij de huurder, tevens heeft dit consequenties voor een eventuele aansprakelijkheidsverzekering.
 • Voor zover het een huisgebonden huurmiddel betreft wordt deze zonder toestemming van Mobiliteit & Comfort niet verwijderd of verplaatst.
 • De huurder geeft desgevraagd terstond aan Mobiliteit & Comfort alle gevraagde inlichtingen over het huurmiddel.
 • Mobiliteit & Comfort, of een door Mobiliteit & Comfort aangewezen persoon, wordt door de huurder in de gelegenheid gesteld om het huurmiddel te controleren, te onderhouden en/of te repareren.
 • De huurder zal het huurmiddel op geen enkele wijze vervreemden, verpanden of in bruikleen geven aan derden. Gebruikmaking van het huurmiddel is alleen bestemd voor degene aan wie het huurmiddel in huur is gegeven.
 • Bij beëindiging van deze overeenkomst wordt het huurmiddel op het eerste verzoek van Mobiliteit & Comfort meteen aan Mobiliteit & Comfort ter beschikking gesteld.
 • In geval van schade aan, defecten aan, of vermissing van het huurmiddel wordt dit onmiddellijk aan Mobiliteit & Comfort doorgegeven.
 • Een door (een) derde(n) aan het middel toegebrachte schade wordt terstond gemeld aan Mobiliteit & Comfort.
 • In geval van verhuizing geeft de huurder dit direct door aan Mobiliteit & Comfort.
 • Bij vermissing of diefstal van het huurmiddel dient de cliënt terstond aangifte te doen bij de politie. Een afschrift van het proces-verbaal dient zo spoedig mogelijk aan Mobiliteit & Comfort afgegeven te worden.
 • Indien na beëindiging van de overeenkomst het huurmiddel zich tijdens de inspectie in beschadigde of verwaarloosde toestand bevindt, dan is de huurder aan Mobiliteit & Comfort kosten verschuldigd gepaard gaande met het herstel van het huurmiddel, ongeacht of het huurmiddel hersteld wordt. Indien herstel onmogelijk blijkt, is de huurder bij beschadiging of verwaarlozing van het huurmiddel verplicht aan Mobiliteit & Comfort de door Mobiliteit & Comfort bepaalde dagwaarde van het huurmiddel te vergoeden.

De huurovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

 • Zodanige verslechtering van de gezondheidstoestand van de huurder met als gevolg dat hij/zij blijvend geen gebruik meer kan maken van het huurmiddel.
 • Het overlijden van huurder.
 • Het verloren gaan van het huurmiddel.